Polityka prywatności i cookies

 

 1. AFE Monika Michałkiewicz z siedzibą w Gdyni przy ul. Poznańskiej 4/1, o numerze NIP 7392993866, o numerze REGON 220048150, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta miasta Gdynia pod numerem 64438 (dalej „AFE” lub „Firma”) przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem www.afe.pl.
 2. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:
  • Klientów Sklepu Internetowego (dalej „Sklep”), działającego pod adresem www.afe.pl (tj. osób fizycznych, które ukończyły co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w Sklepie) oraz
  • innych osób fizycznych, które korzystają z serwisu działającego pod adresem www.afe.pl, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach ww. serwisu, osób zainteresowanych zatrudnieniem w Firmie lub kontaktem z Firmą w jakimkolwiek innym celu (zapytania, komentarze itd.).
 3. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Klientów Sklepu oraz osób korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest AFE.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy z Firmą. W razie niepodania danych osobowych przez klienta, nie będzie możliwe wykonanie umowy. Sklep będzie od Państwa zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji :
  • nazwisko i imię,
  • dane bilingowe,
  • adres do korespondencji,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Firmę, a w szczególności:
  • świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,
  • marketingu usług świadczonych przez Firmę,
  • obsługi procesu Rejestracji (tj. jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu),
  • logowania do Konta (tj. podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. otrzymywania powiadomień o zmianie statusu Produktów, wyrażać opinie na temat Produktów oraz kontrolować stan złożonych przez niego Zamówień),
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  • przesyłania przez Firmę na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter),
  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu,
  • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
  • tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu,
  • dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
  • zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży Produktów (włącznie z dostawą Produktów) i obsługi reklamacji.
 6. Dane osobowe osób korzystających z serwisu, a nie będących Klientami Sklepu przetwarzane są przez Spółkę w celu:
  • dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
  • tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 7. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).
 8. AFE zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 9. Informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.
 10. Dane dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Sklepu lub serwisu oraz wykonywaniem umowy sprzedaży Produktów (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), oraz przez czas niezbędny wynikający z przepisów prawa podatkowego, a następnie zostaną usunięte z systemu.
 11. W przypadku gdy Firma występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres info@afe.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”.
 12. Każdy klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Każdy klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).
 14. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. W tym celu należy wysłać maila na adres info@afe.pl, zadzwonić pod numer telefonu 58 718-54-89 lub skorzystać z funkcji „Twoje konto” dostępnej w serwisie Sklepu.
 15. AFE informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta lub inną osobę fizyczną z serwisem Sklepu w logach systemowych serwisu Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta lub innej osoby fizycznej, z którego Klient lub inna osoba fizyczna łączy się z serwisem Sklepu. Firma informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta oraz innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu Sklepu, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem Sklepu oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta lub innej osoby fizycznej w serwisie Sklepu. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 16. Firma wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Pliki Własne Cookies umożliwiają:
  • utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  • dostosowanie serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
  • tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 17. Firma wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • www.youtube.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
  • Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
 18. Firma może zamieścić, lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu Klienta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Z uwagi na aktywowaną na naszej stronie anonimizację IP, Państwa adres IP jest przed przekazaniem dalej skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
 19. Klient może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Informacje na temat ustawień prywatności można znaleźć w sekcji "Pomoc" danej przeglądarki.
 20. Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Sklepu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 21. AFE oświadcza, iż nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 22. Firma oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Firmie na konto e-mail: info@afe.pl
 23. Jednocześnie Firma oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 24. Klient uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Klientów Sklepu wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu.